CZEN
⋘ Back

Prof. Jaroslav Havelka

Dne 2. srpna 2007 nás opustil prof. ing. Jaroslav Havelka, CSc., jeden z předních českých specialistů v ložiskové geologii, který svůj zájem soustředil především na genetické problémy rudních ložisek. Prof. Havelka zasvětil svůj život výchově ložiskových geologů na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě.

Prof. J. Havelka pochází z Pecky v Podkrkonoší (nar. 20. 2. 1931). Po maturitě na gymnáziu v Nové Pace studoval v letech 1950 až 1954 geologický průzkum jako obor horního inženýrství na hornické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě. Již v závěru svého studia začal pracovat jako asistent u prof. Kokty na katedře mineralogie, petrografie a geochemie. V roce 1956 přechází jako odborný asistent na nově zřízenou katedru ložiskové geologie k prof. K. Benešovi a začíná se věnovat problematice rudních ložisek. Od roku 1958 zde ing. J. Havelka působí jako vedoucí ústavu ložisek rudných a nerudných a o rok později je jmenován trvalým zástupcem vedoucího katedry ložisek nerostných surovin.

Od roku 1959 se začal ing. J. Havelka věnovat svému celoživotnímu tématu – metalogenezi jesenické oblasti. Na toto téma obhájil v roce 1963 dizertační práci: „O vlivu regionální metamorfózy na zrudnění kyzových ložisek v oblasti Zlatých Hor„. Společně se svými kolegy v té době formuluje novou metalogenetickou koncepci vzniku jesenických sulfidických ložisek a jejich vztahu k devonskému podmořskému vulkanizmu. Studium jesenické metalogeneze přerušil pouze v letech 1964 – 1966, kdy přednášel geochemii a ložiskovou geologii na přírodovědecké fakultě Univerzity v Havaně. Hned po návratu však pokračuje ve studiu jesenických rudních ložisek a v roce 1969 se habilituje prací: „Stavba rudnin ložisek kyzové formace jesenického devonu“. Nově zřízenou katedru ložiskové a průzkumné geologie HGF VŠB vedl v letech 1970 – 1980. V roce 1985 absolvoval doc. J. Havelka přednáškový pobyt na třech univerzitách v Mexiku, kde přednášel o regionální metamorfóze sulfidických rud a metalogenezi vulkanosedimentárních ložisek kyzové formace. Profesorem ložiskové geologie byl jmenován v roce 1987.

Profesor Jaroslav Havelka je autorem více než 130 odborných publikací, článků, skript a knih, ale i autorem a spoluautorem velkého počtu výzkumných zpráv, expertních studií a recenzních posudků. V oblasti rudní geologie během 70. let postupně publikoval texturní a strukturní studie jesenických ložisek, jejich korelační výzkum a počátkem 80. let zformuloval jejich genetických model. Studium metalogeneze Jeseníků uzavírá v roce 1992 prací o obecném genetickém modelu Jeseníků a z něho vyplývajících příčin nízkých kovnatostí zdejších ložisek kyzové formace. V polovině 90. let se zabývá perspektivami nerudních surovin a dále též historií geologie na VŠB v Ostravě. Velkým přínosem pro českou ložiskovou veřejnost je široké zpřístupnění knihy V.I. Smirnova „Geologie rudních ložisek“, kterou přeložil v letech 1980 – 1983 do češtiny. Jako spoluautor se podílel na vytvoření úspěšné vysokoškolské učebnice „Ložiská nerastných surovín“, která obdržela cenu Slovenského literárního fondu v Bratislavě, a monografie „Rudní ložiska a metalogeneze čsl. části Českého masívu“ (vyšla v Nakladatelství ČSAV v roce 1986). V roce 1990 pak vychází kniha „Ložiska rud“, na které prof. J. Havelka pracoval společně s prof. Rozložníkem a za kterou obdrželi autoři v r. 1990 cenu České matice technické v Praze.

Téměř pětačtyřicetiletá pedagogická a vědecká práce prof. J. Havelky na Vysoké škole báňské v Ostravě byla oceněna bronzovou, stříbrnou a dvěma zlatými medailemi této školy, medailí rektora VŠT v Košicích a řadou dalších medailí, diplomů a ocenění. Profesor Jaroslav Havelka byl členem České geologické společnosti, mezinárodní asociace IAGOD a bývalým místopředsedou a čestným členem České asociace ložiskových geologů. Více než 20 let působil jako člen redakční rady časopisu Geologický průzkum.

Přehled vědecké a pedagogické činnosti pana prof. ing. Jaroslava Havelky, CSc. odráží jeho celoživotní cílevědomou, seriózní, systematickou a důkladnou práci a péči o výchovu mladých geologických odborníků. 

 

Česká geologická veřejnost ztrácí v panu profesoru Jaroslavu Havelkovi význačného ložiskového geologa, VŠB-Technická Univerzita Ostrava uznávaného pedagoga a Česká asociace ložiskových geologů svého významného čestného člena.

Jaroslav Aichler
Česká geologická služba, pracoviště Jeseník


Publikované a oponované práce prof. Jaroslava Havelky

Graduační práce

Havelka, J.: Mineralogicko-petrografická studie pyritového ložiska Svojšín. (Diplomová práce). Ostrava, VŠB 1954.

Havelka, J.: O vlivu regionální metamorfózy na zrudnění kyzových ložisek v oblasti Zlatých Hor. (Kandidátská disertační práce). Ostrava, VŠB 1963. 166 s. + příl.

Havelka, J.: Stavba rudnin ložisek kyzové formace jesenického devonu. (Habilitační docentská práce). Ostrava, VŠB 1969, 215 s. + příl.

 

Knižní publikace a učební texty

Havelka, J.: Ložiska endogenní, ložiska exogenní. In: Zorkovský a kol.: Ložiská nerastných surovín a ich vyhladavanie, kap. 2. a 3., s. 36-130. 1. vyd. Bratislava, Alfa 1972. 451 s.

Havelka, J. – Dvořák, P.: Ložiska nerostných surovin. In: Hornická příručka, kap. 9, díl 1, s. 747-828. 1. vyd. Praha, SNTL 1973.

Havelka, J.: Problems of the Genesis of Pyritic-polymetallic Deposits in the Devonian of the Jeseníky Mts. In: The current metallogenic problems of Central Europe. 1. vyd. Warsaw, Geological Institut Poland 1976, s. 305-332.

Havelka, J. – Peřinová, N.: Překlad knihy V. I. Smirnova: Geologie ložisek nerostných surovin. (Překlad z ruštiny). Praha, SNTL 1983, 656 s.

Havelka, J.: Úvod a poznámky k překladu knihy V. I. Smirnova. In: Geologie ložisek nerostných surovin. Praha, SNTL 1983.

Bernard, J. H. – Havelka, J. – Hettler, J.: Stratiformní ložiska sulfidických rud v devonu silezika. In: Bernard – Pouba a kol.: Rudní ložiska a metalogeneze československé části Českého masívu. 1. vyd. Praha, ČSAV 1986, s. 243-258.

Rozložník, L. – Havelka, J. – Čech, F. – Zorkovský, V.: Ložiská nerastných surovín a ich vyhladavanie. 1. vyd. Bratislava, Alfa 1987, 693 s.

Havelka, J. – Rozložník, L.: Ložiska rud. 1. vyd. Praha, SNTL 1990, 389 s.

Schejbal, C. a kol. (spoluautor): Historie a současnost báňského školství v českých zemích. Ostrava, nakl. Blesk 1996, 224 s.

Havelka, J.: Forma de presentación de los elementos. (Skripta). Universidad de La Habana 1965, Kuba, 82 s.

Havelka, J.: Yacimientos minerales. (Skripta). I., II. a III. díl. Universidad de La Habana 1965-1966, Kuba, 52, 52 a 57 s.

Havelka, J.: Cálculos de las reservas de materias primas. (Skripta). Universidad de La Habana 1966, Kuba, 72 s.

Havelka, J.: Yacimientos de materias primas de Cuba. (Skripta). I. a II. díl. Universidad de La Habana, 1966, Kuba, 20 a 55 s.

Havelka, J. et al.: K některým otázkám geneze ložisek nerostných surovin. (Skripta PGS). Ostrava, VŠB 1976. 232 s.

Havelka, J.: Aktuální problémy ložiskové geologie. (Skripta PGS pro Geoindustrii Praha). Ostrava, VŠB 1978. 162 s.

Havelka, J.: Génesis y metalogénesis de yacimientos minerales. (Skripta PGS). Košice, VŠT 1981, 91 s.

Havelka, J.: Problémy zajišťování nerostných surovinových zdrojů. (Skripta PGS pro Geoindustrii Praha). Ostrava, VŠB 1981, 98 s.

Havelka, J.: Ložisková geologie. (Skripta). 1. vyd. Ostrava, VŠB 1984, 279 s.

Havelka, J.: Economía de materias primas. (Skripta PGS pro Geologický průzkum Ostrava „Geologické práce v zahraničí“). Ostrava, VŠB 1986, 251 s.

Havelka, J.: Informe fundamental de los yacimientos de materias primas de Checoslovaquia. (Skripta PGS pro Institut vzdělávání FMPE v Havířově). Ostrava, VŠB 1988, 48 s.

Havelka, J.: Ložiska rudných a nerudných surovin. (Skripta). 1. vyd. Ostrava, VŠB 1989, 446 s.

Havelka, J.: Ložisková geologie. (Skripta). 2. vyd. Ostrava, VŠB 1990, 279 s.

Havelka, J.: Ložiska a průmyslové typy nerostných surovin. (Skripta). 1. vyd. Ostrava, VŠB 1993, 123 s.

Havelka, J. – Horák, J. – Grmela, A. – Müllerová, J. – Rapantová, N.: Exkurzní průvodce. (Skripta). Ostrava, HGF VŠB 1993, 65 s.

Havelka, J. – Horák, J.: Exkurzní průvodce. (Skripta). Ostrava, HGF VŠB 1994, 35 s.

Havelka, J. – Duraj, M. – Ides, D.: Exkurzní průvodce 1995. (Skripta). Ostrava, HGF VŠB 1995, 21 s.

Havelka, J. – Duraj, M. – Ides, D. – Zelinka, V.: Exkurzní průvodce 1997. (Skripta). Ostrava, HGF VŠB 1997, 28 s.

Havelka, J.: Ložisková geologie a typy nerostných surovin ČR. (Skripta). VŠB – Technická univerzita 1997, 142 s.

 

Publikace ve sbornících z konferencí

Havelka, J.: Geneze pyritových ložisek na Rakovnicku. In: Sbor. I. vědecké konference VŠB. Ostrava 1955, s. 146-151.

Havelka, J.: Vývoj, současný stav a perspektivy pedagogicko-vědního zaměření katedry geologie a průzkumu ložisek nerostných surovin na VŠB v Ostravě. In: Sbor. konf. „20 let výuky hornické geologie na VŠB“. Díl I. Ostrava 1974, s. 21-29.

Havelka, J.: Ke korelaci kyzových polymetalických ložisek jesenického devonu. In: Sbor. „Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek“. Praha, PřF UK 1974, s. 143-152.

Havelka, J.: Korrelacija i izučenije genezisa kolčedannych polimetalličeskich mestorožděnij jesenickovo devona v ČSSR. In: Sbor. „Problems of Ore Deposits“. IV. mezinárodní konference IAGOD. Varna 1974, Bulharsko, s. 111-119.

Havelka, J.: K současným problémům geneze jesenických ložisek kyzové formace. In: Sbor. konf. „Nerostné surovinové zdroje“. Ostrava, VŠB 1975, s. 85-89.

Havelka, J.: K výsledkům dosavadního výzkumu geneze a metalogeneze zlatohorských ložisek kyzové formace. In: Příl. sbor. 8. oblastní geologické konference. Zlaté Hory 1976, 27 s.

Havelka, J.: Geneze ložisek kyzové formace polymetalických rud Cu-Pb-Zn s přihlédnutím k výskytu a možnostem využití stopových prvků. In: Sbor. symposia „Rozvoj a využívání surovinové základny polymetalických rud Cu, Pb, Zn v ČSSR. Jeseník 1976, s. 189-211.

Havelka, J.: K problému genetické klasifikace ložisek nerostných surovin. In: Sbor. věd. konf. k 100. výročí narození akad. Františka Slavíka. Praha, PřF UK 1976, s. 48-49.

Havelka, J: K výzkumu geneze a metalogeneze jesenických ložisek kyzové polymetalické formace. In: Průvodce k exkurzím a abstrakta referátů 21. celostátní konf. ČSMG. Olomouc 1977, s. 104-105.

Havelka, J.: Model vzniku ložisek kyzové formace jesenického devonu. In: Sbor. 2. mezinárodní věd. konf. VŠB. Sekce „Ložisková a průzkumná geologie“. Ostrava, VŠB 1980, s. 7, a, b.

Havelka, J.: Povaha ložiska sulfidických rud Cu-Mo u Videl z hlediska metalogeneze v pojetí tektoniky litosférických desek. In: Sbor. konf. „Hornická Příbram“. Příbram 1982, s. 135-140.

Havelka, J.: Strukturní vazby ložisek kyzové polymetalické formace v Jeseníkách. In: Sbor. konf. „Vědecko-technická konf. BF VŠT Košice“. Košice 1982, s. 86-93.

Havelka, J.: Hlavní rysy metalogeneze jesenické oblasti. In: Sbor. a průvodce exkurzí XXIV. celostátní geol. konf. ČSMG. Ostrava 1983, s. 57-61.

Havelka, J.: K významu a používání termínů ložiska stratiformní, tektonoformní, podiformní a „strata-bound“. In: „Nové poznatky o geologii Jeseníků“. Olomouc, PF UP 1984, s. 21-22.

Havelka, J.: Vymezení genetické ložiskové skupiny tzv. magmatogenních hydrotermálních rudonosných metasomatitů. In: Sbor. abstraktů přednášek na konf. „Vybrané otázky z geochemie“. Mariánská u Jáchymova, ÚGG ČSAV 1984, s. 8.

Havelka, J.: K novému pojetí strukturní interpretace metalogeneze v sileziku z hlediska globální tektoniky. In: Sbor. konf. „Zemská kora a jej vztah k nerastným surovinám na území ČSSR, Smolnice 1982. Bratislava, GÚDŠ 1984, s. 89-94.

Havelka, J.: Návrh klasifikace skupiny metamorfogenních ložisek. In: Sbor. 2. celostátní konf. „Vybrané otázky geochemie“. Praha, ÚGG ČSAV 1986, s. 36-48.

Havelka, J.: Tradice Františka Pošepného na Vysoké škole báňské v Ostravě. In: Sbor. konf. „Hornická Příbram“, sekce Lož. geologie. Příbram 1986, s. 10-14.

Havelka, J.: Příspěvek ke genetické klasifikaci ložisek nerostných surovin. In: Sbor. konf. 7. Banícka vedeckotechnická konferencia, sekce geologická. Košice, VŠT 1987, s. 41-46.

Havelka, J.: Návrh klasifikace metamorfogenních ložisek. In: Sbor. „Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii„. Praha, katedra ložiskové geologie PřF UK 1987, s. 115-119.

Havelka, J.: K obecným a zvláštním trendům vývoje rudné ložiskové geologie. In: Sbor. IV. věd. konf. VŠB, sekce 2. Ostrava, VŠB 1990, s. 10-14.

Havelka, J.: Příčiny nízkých kovnatostí sulfidických rud jesenických ložisek. In: Sbor. 8. Banícka vedecko-technická konferencia, sekce Geologia. Košice, Technická univerzita 1992, s. 40-44.

Havelka, J.: Vliv geografického faktoru na využívání zdrojů nerostných surovin. In: Sbor. konf. „Nerostné suroviny, životní prostředí a zdraví„. Frýdek – Místek, VŠB-TUO 1994, s. 97-100.

Havelka, J.: K pětistému výročí narození Georgie Agricoly. In: Zprav. Geol. pavilonu Františka Pošepného VŠB v Ostravě, č. 2. Ostrava 1994, s. 1-8.

Havelka, J.: K významu vědeckého a pedagogického díla Františka Pošepného. Seminář k 100. výročí úmrtí Prof. F. Pošepného. Zprav. GPFP, č. 3, VŠB-TU Ostrava 1995, s. 7-19.

Havelka, J.: Reflections on the research and pedagogical life work of František Pošepný. In: Sbor. ref. Mezinárodní věd. konf. VŠB-TU, sekce 3 – Geologie. Ostrava 1995, s. 1-8.

Sukač, R. – Havelka, J.: Akumulace staurolitu a granátu u Nového Malína na Šumpersku. In: Sbor. ref. Mezinár. věd. konf. VŠB-TU, sekce 3 – Geologie. Ostrava 1995, s. 269-272.

Havelka, J.: Perspektívne nerudné nerastné suroviny a ich využitie. In: Sbor. „Poznatky výskumu a prieskumu v geologii“. 9. medzinárodná banícka konferencia. Košice, TU 1997, s. 71-73.

 

Publikace v odborných časopisech

Havelka, J. – Králík, J.: Zpráva o nálezu defektních krystalů kalcitu. Sbor. věd. prací VŠB, ř. geol., 1956, č. 5, s. 107-110.

Havelka, J.: Textury rud ložiska Zlaté Hory – západ z hlediska metamorfní diferenciace. Zprávy Slez. ústavu ČSAV v Opavě, 1962, č. 123/2, s. 16-17.

Havelka, J.: O projevech regionální metamorfózy na základě studia makrotextur v sulfidickém zrudnění kyzových ložisek v oblasti Zlatých Hor – západ. Sbor. věd. prací VŠB, ř. horn., 1963, č. 9, s. 531-548.

Havelka, J. – Palas, M. – Scharm, B.: Nové pojetí metalogeneze rud neželezných kovů jesenické provincie a jeho důsledky v geologickém průzkumu. Geol. průzk., 1963, č. 8. s. 225-227.

Havelka, J.: O povaze kolomorfního pyritu rud zlatohorských ložisek. Acta Mus. Siles., 1964, ser. A, č. 13, s. 129-135.

Havelka, J. – Scharm, B.: O projevech metamorfózy na barytu z ložiska Zlaté Hory – západ. Acta Mus. Siles., 1963, ser. A, s. 119-126.

Havelka, J.: K regionální metamorfóze zlatohorských ložisek. Sbor. věd. prací VŠB, 1964, č. 10, s. 243-247.

Havelka, J. – Palas, M. – Scharm, B.: Zur Enstehung Keislagerstäten im Devon des Jeseníky Gebirges. Berichte Geol. Geselsch. Berlín, 1964, č. 9, s. 507-513.

Havelka, J. – Palas, M. – Scharm, B.: Poznámky k metalogenezi jesenické rudní provincie. Geol. průzk.., 1964, č. 7, s. 210.

Scharm, B. – Palas, M. – Havelka, J.: K některým metalogenetickým problémům v Jeseníkách. Sbor. věd, prací VŠB, 1964, č, 1-2. s. 159-165.

Havelka, J.: K problému vzniku ložisek kyzové formace se zřetelem k ložiskům v severomoravském devonu. Čas. pro min. a geol., 1965, č. 2, s. 223-224.

Havelka, J.: Příspěvek k řešení geneze stratiformního zrudnění ložisek kyzové formace jesenického devonu. Zlatohorský zpravodaj, 1970, č. 3A, s. 54-57.

Havelka, J.: Genetic interpretation of polymetallic ore structures in crystaline limestones of the Zlaté Hory – East deposits. Čas. pro min. a geol., 1970, č. 2, s. 141-144.

Havelka, J.: Přehled literatury a vývoje názorů o genezi kyzových polymetalických ložisek jesenického devonu. Sbor. věd. prací VŠB, 1971, č. 1, s. 93-106.

Havelka, J.: Textury zlatohorských rudnin. Sbor. věd. prací VŠB 1971, č. 3, s. 141-172.

Havelka, J.: Základní problémy geneze ložisek kyzové formace. Geol. průzk., 1971, č. 10, s. 293-296.

Havelka, J.: Textury a struktury rud hornobenešovského stratiformního ložiska kyzové formace. Sbor. věd. prací VŠB, 1972, č. 1, s. 145-174.

Havelka, J.: Textury a struktury rud hornoměstského stratiformního ložiska kyzové formace. Sbor. věd. prací VŠB, 1972, č. 3, s. 1-34.

Havelka, J.: K základním problémům ložisek kyzové formace. Geol. průzk., 1974, č. 10, s. 298-302.

Havelka, J.: Korelace polymetalických ložisek kyzové formace jesenického devonu. Geol. průzk., 1974, č. 6, s. 166-169.

Havelka, J.: Dvacet let výuky hornické geologie na VŠB v Ostravě. Geol. průzk., 1974, č. 6, s. 188.

Havelka, J.: Genetická interpretace struktur hlavních rudních minerálů zlatohorských ložisek. Acta Univ. Carol. – Geologica, 1974, s. 165-183.

Havelka, J.: Vědecká konference na VŠB v Ostravě. Geol. průzk., 1975, č. 12, s. 377.

Havelka, J.: Genetický model metamorfogenních ložisek kyzové polymetalické formace jesenického devonu. Sbor. GPO, 1981, č. 23, s. 167-174.

Havelka, J.: Druhá mezinárodní vědecká konference na VŠB v Ostravě. Geol. průzk., 1981, č. 2, s. 62.

Havelka, J. – Hofrichterová, L.: Radioaktivita křemenné mineralizace a okolních hornin z Hrubého a Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. In: Štemprok a kol.: „Ložiskotvorné procesy“. Zprávy o výzk. prac. ÚÚG, 28 ú, 1981, Praha, s. 36-38.

Havelka, J.: Nová interpretace Cu-Mo zrudnění u Videl v Jeseníkách. Geol. průzk., 1982, č. 8-9, s. 260-261.

Havelka, J.: Geologická exkurze do Arménie. Geol. průzk., 1983, č. 5, s. 149-150.

Havelka, J. – Hofrichterová, L.: Radioaktivita křemenné mineralizace a okolních hornin z Hrubého a Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Geol. průzk., 1983, č. 6, s. 168-170.

Havelka, J.: Šesté symposium Mezinárodní asociace pro genezi rudných ložisek (IAGOD) ve Tbilisi. Věda a techn. v SSSR, 1983, č. 5, s. 289-290.

Hofrichterivá, L. – Havelka, J.: Geotermická měření v oblasti Zlatých Hor. Geol. průzk., 1984, č. 4, s. 116-118.

Havelka, J.: Píšeme správně názvy minerálů? Geol. průzk., 1984, č. 6, s. 184-185.

Havelka, J.: Mineralogické názvosloví a původ jmen minerálů. Geol. průzk., 1984, č. 3, s. 85-87.

Havelka, J.: Ložiska stratiformní a stratidependentní. Geol. průzk., 1984, č. 5, s. 151.

Havelka, J.: Vymezení genetické ložiskové skupiny magmatogenních či magmatofilních hydrotermálních metasomatitů. Acta montana ČSAV, 1984, č. 68, s. 17-24.

Havelka, J.: Klasifikace ložisek nerostných surovin. Geol. průzk., 1985, č. 1, s. 14-17.

Havelka, J.: Šperkařsko-dekorační kámen čaroit. Geol. průzk., 1985, č. 3, s. 91.

Havelka, J.: Východosibiřská geologická exkurze do Přibajkalí. Geol. průzk., 1985, č. 6, s. 178-179.

Havelka, J.: Význam Františka Pošepného ve vývoji výuky báňských inženýrů a jeho tradice na Vysoké škole báňské v Ostravě. In: Publikace ÚÚG „Geolog František Pošepný“. ÚÚG Praha, 1986.

Havelka, J. – Havelka, J. ml.: Nález barytové mineralizace v sedimentech permokarbonu u Pecky v Podkrkonoší. Geol. průzk., 1986, č. 1, s. 22.

Havelka, J.: Mexické neovulkanické pásmo. Geol. průzk., 1986, č. 11, s. 327.

Havelka, J.: Sbírky Františka Pošepného na Vysoké škole báňské v Ostravě, Geol. průzk., 1986, č. 11.

Havelka, J.: Sedmá vědecko-technická konference na Vysoké škole technické v Košicích. Geol. průzk., 1988, č. 1.

Havelka, J.: Zemní pyramidy u Elbrusu. Geol. průzk., 1988, č. 2.

Havelka, J.: Za vltavíny do jižních Čech. Geol. průzk., 1988, č. 1.

Havelka, J.: O geologii ofiolitových zón a metalogenezi ostrovních oblouků (Kuba). Geol. průzk., 1989, č. 5, s. 156-157.

Havelka, J.: Recenze knihy Kumpery – Foldyny – Zorkovského: Všeobecná geologie. Geol. průzk., 1989, č. 8, s. 254.

Havelka, J.: Exkurze posluchačů VŠB do Západních Karpat. Geol. průzk., 1989, č. 11.

Havelka, J.: Klasifikace metamorfogenních ložisek nerostných surovin. Geol. průzk., 1990, č. 3, s. 65-68.

Havelka, J. – Svoboda, V.: K obecným a zvláštním trendům vývoje rudné ložiskové geologie a rudného hornictví. Geol. průzk., 1990, č. 8, s. 232-234.

Havelka, J.: 4. vědecká konference na hornicko-geologické fakultě VŠB v Ostravě. Geol. průzk., 1990, č. 9-10, s. 312-313.

Havelka, J.: Suggestion of the classification of Metamorphic Deposits. Věd. sbor. VŠB, 1990, č. 1, s. 107-128.

Havelka, J.: Baškirská ložiska stratiformní kyzové formace. Geol. průzk., 1991, č. 3, s. 90-91.

Havelka, J.: Metalogenetická expedice na Jižním Uralu. Geol. průzk., 1991, č. 2.

Havelka, J.: Ložisko Tyrnyauz v elbrusské oblasti Velkého Kavkazu. Geol. průzk., 1992, č. 2.

Havelka, J.: General genetic model and roots of low metal contens of the Jeseníky Mts. deposits of the stratiform sulphide formation. Sbor. věd. prací VŠB, 1992, č. 1, s. 89-101.

Havelka, J.: Příčiny nízkých kovnatostí rud jesenických ložisek stratiformní kyzové formace. Geol. průzk., 1992, č. 6, s. 161-165.

Havelka, J. – Pertold, Z. – Pouba, Z.: Definice pojmu ložisko nerostných surovin. Geol. průzk., 1992, č. 10, s. 289-292.

Havelka, J.: Exkurze posluchačů VŠB z ložiskové geologie. Geol. průzk., 1992, č. 11.

Havelka, J.: Mezinárodní konference „Coal, energy and enviroment“. Geol. průzk., 1992, č. 11, s. 286.

Havelka, J. – Grmela, A. – Horák, J.: Komplexní exkurze posluchačů VŠB. Geol. průzk., 1993, č. 7-8.

Havelka, J. – Pouba, Z.: František Pošepný 160th Anniversary of Birth. IAGOD Newsletter 1995, Czech Geological Survey, Prague 1995, s. 11-12.

Havelka, J.: Perspektivní nerudní nerostné suroviny. Zprav. Geol. pavil. F. Pošepného, VŠB-TU Ostrava, 1996, č. 7, s. 17-29.

Havelka, J. (in): Průvodce geologickým pavilonem Prof. F. Pošepného. Zprav. Geol. pavil. F. Pošepného, VŠB-TU Ostrava, 1997, č. 10, s. 7-23.

Havelka, J. a kol.: Geologie na Vysoké škole báňské. Monograf. čís. Zprav. Geol. pavil. F. Pošepného, VŠB-TU Ostrava, 1997, č. 11, 59 s.

Havelka, J.: 65 let Doc. Ing. Petra Dvořáka, CSc. Zprav. Geol. pavil. F. Pošepného, VŠB-TU Ostrava, 1997, č. 12, s. 1-12.

Havelka, J.: K nedožitým pětašedesátinám Doc. Ing. Jiřího Králíka, CSc. Zprav. Geol. pavil. F. Pošepného, VŠB-TU Ostrava, 1998, č. 13, s. 69-71.

Dvořák, P. – Havelka, J.: Geologie na Vysoké škole báňské, Uhlí – Rudy – Geologický průzkum, 1998, č. 2, s. 78.

Dvořák, P. – Havelka, J.: Historie a současnost báňského školství v českých zemích. (Recenze). Uhlí – Rudy – Geol. průzk., 1998, č. 2, s. 79.

Havelka, J.: Historie katedry a výuky ložiskové geologie na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě. Uhlí – Rudy – Geol. průzk., 2000, č. 6, s. 32-34.

Havelka, J.: K nedožitým osmdesátinám Prof. RNDr. Konráda Beneše. Uhlí – Rudy – Geol. průzk., 2000, č. 10, s. 27.

 

Významnější výzkumné zprávy a expertní studie

Havelka, J.: Předběžná zpráva o charakteru zrudnění ložiska štoly Mír ve Zlatých Horách. (Zpráva k výpočtu zásob.) Praha, Geofond 1961.

Havelka, J. a kol.: Metalogeneze ložisek barevných kovů v Jeseníkách. (Fak. výzk. úkol č. 6.) Ostrava, VŠB 1962.

Havelka, J. a kol.: Metalogeneze jesenické rudní provincie. (Závěr. zpr. fak. výzk. úkolu č. 6.) Ostrava, VŠB 1964.

Havelka, J. a kol.: Genetický výzkum rudních struktur a textur zlatohorských ložisek. (Etap. zpr. VÚ II-4-3/4). Ostrava, VŠB 1971.

Havelka, J. a kol.: Genetické problémy stratiformních ložisek. (Etap. zpr. VÚ II-4-3/4.) Ostrava, VŠB 1973.

Havelka, J. a kol.: Genetické problémy stratiformních ložisek. (Etap. zpr. VÚ II-4-3/4.) Ostrava, VŠB 1974-1975.

Havelka, J. a kol.: Studie geneze některých stratiformních ložisek Českého masívu. (Zpr. VÚ II-4-4/4.) Ostrava, VŠB 1977.

Havelka, J. a kol.: Genetický výklad morfologie stratiformních ložisek jesenické oblasti s ohledem na jejich metalogenezi. (Zpr. VÚ II-4-4/4.) Ostrava, VŠB 1980.

Havelka, J. a kol.: Řešení vybraných genetických problémů v rámci akce Zlaté Hory – prognózy. (Výzk. zpr.) Ostrava, VŠB 1982.

Havelka, J.: Zpráva o pracích, realizovaných v rámci výzkumu v letech 1981-1985. Ostrava, VŠB 1986.

Střelec, T. – Havelka, J.: Rešeršní zhodnocení a diskuse geneze sulfidického zrudnění v rudném okrsku Oderských vrchů. Výzk. zpr. pro ÚÚG Praha, 1987.

Havelka, J. – Střelec, T.: Speciální metalogenetická studie jesenické oblasti. Výzk, zpr. pro ÚÚG Praha, 1989.

Havelka, J.: Prognózní studie možností výskytu některých netradičních typů nerostných surovin v jesenické oblasti. In: Speciální metalogenetická studie jesenické oblasti. (Výzk. zpr. pro ÚÚG Praha 1989.)

Střelec, T. – Havelka, J.: Studium zákonitostí vzniku bohatších rudních těles na ložiskách kyzové formace v jížní části jesenické oblasti. In: Speciální metalogenetická studie jesenické oblasti. (výzk. zpr. pro ÚÚG Praha 1989.)

Havelka, J.: Studie o beryliu a jeho ložiskách se zvláštním zřetelem na ložiska bertranditu v ryolitových tufech. (Expert. studie pro Geologický prieskum Spišská Nová Ves.) Ostrava, 1991, 71 s.

Havelka, J.: Geologie – technologie – ekonomika olivínu. (Expert. studie pro Rudné doly Příbram, závod Měděnec.) I., II. a III. část, Ostrava, 1992, 107 s.

Spoluautor „Návrhu zásad státní surovinové politiky z hlediska ekologických potřeb.“ (Expert. studie pro Min. živ. prostředí ČR), Praha 1992.

Havelka, J.: Perspektivní nerudné nerostné suroviny. (Expert. studie.) Ostrava, VŠB –TU Ostrava 1995, 110 s.

Schejbal, C. – Palas, M. – Havelka, J. et al.: Nové nerostné suroviny České republiky. (Expert. studie.) Ostrava, VŠB-TU Ostrava 1995, 349 s.

Kromě výše uvedených prací bylo jubilantem, během téměř pětačtyřicetiletého pedagogicko-vědeckého působení na Vysoké škole báňské v Ostravě, vypracováno značné množství odborných posudků diplomových prací, závěrečných prací postragraduálních studií, kandidátských a doktorských prací, odborných zpráv, studií a oponentních posudků výzkumných zpráv a projektů v rámci hospodářské spolupráce s praxí, odborných posudků pro různá nakladatelství, odborných zpráv ze studijních pobytů a exkurzí v zahraničí a značný počet přednášek při studijních a přednáškových pobytech na vysokých školách v zahraničí.

© 2024 Česká asociace ložiskových geologů, Kostelní 26, 170 06, Praha 7